Степин
управник професионални управник

Степин управник д.о.о. пружа комплетну услугу управљања стамбеним, пословним и осталим врстама објеката – у потпуности прилагођену жељама и потребама клијента. Услуге се темеље на анализама и плану управљања, а првенствено су усмерене на очувању вредности објекта, повећања квалитета боравка, оптимизацију оперативних и фиксних трошкова.

Водимо бригу о свим законским обавезама атестирања, сервисирања и прегледу имовине, праћење активности на одржавању, извештавању и вођењу документације.

Услуге

Професионални управник

Обавеза професионалалног управника почиње са формирањем стамбене заједнице и наставља се у смеру решавања свих организационих, техничких и правних питања стамбене зграде, као и свих осталих радњи које за циљ имају побољшање квалитета живота у стамбеној згради.

Услуга ангажовања професионалног управника подразумева административне, финансијске и техничко-оперативне послове.

Административни послови

 • Регистрација стамбене заједнице, израда печата и остало;
 • Заступање стамбене заједнице пред трећим лицима;
 • Отварање пословног рачуна у банци;
 • Успостављање и вођење евиденције о власницима и закупцима посебних делова зграде;
 • Припрема и закључивање уговора са трећим лицима;
 • Израда и достава извештаја о раду управника;
 • Израда програма одржавања зграде;
 • Комуникација са свим надлежним службама од значаја за зграду.

Финансијски послови

 • Вођење евиденције о приходима и расходима стамбене заједнице;
 • Израда и достава финансијских извештаја;
 • Припрема, штампа и достављање уплатница станарима;
 • Обједињена наплата трошкова за управљање, одржавање и осталих трошкова;
 • Принудна наплата потраживања стамбене заједнице;
 • Подношење пореске пријаве у случају остваривања прихода од закупа заједничких делова зграде;
 • Очување и повећање вредности имовине стамбене заједнице, самим тим и вредности Ваше непокретности.

Техничко-оперативни послови

 • Провера стања зграде и попис елемената који су предмет провере стања;
 • Попис посебних, заједничких и самосталних делова и њихово означавање;
 • Спровођење програма одржавања;
 • Пријем и евиденција кварова елетронским путем и преко контакт центра;
 • Организација радова на текућем и инвестиционом одржавању;
 • Спровођење одлука стамбене заједнице;
 • Организација радова хитних интервенција;
 • Доступност од 00-24 ч (искључиво за хитне интервенције).

Домарске услуге

Уговор о домарским услугама обухвата послове одржавања пословних и стамбених објеката у виду мањих радова на поправци заједничких делова зграде, инсталација и уређаја.

Радови се изводе према радном налогу и отвореним пријавама од стране корисника услуга.

Део домарских услуга

 • Замена водоводне и канализационе инсталације
 • Молерско-фарбарски радови
 • Електричарске услуге
 • Браварске услуге

Поправке и услуге у становима и могућност плаћања путем платних картица Visa, MasterCard и Dina.

Пословно-техничка сарадња и обједињена наплата

Могућност пословно-техничке сарадње са управницима стамбених зграда из редова станара кроз правне савете, припреме за седнице, пореских обавеза и издавања рачуна кроз систем обједињене наплате, а у циљу бољег функционисања стамбене заједнице.

Систем обједињене наплате омогућава брзу, рационалну и економичну обраду података и наплату свих врста услуга преко месечне уплатнице (управник, текуће одржавање, чишћење зграде, одржавање лифта, резервни фонд...)

Главне предности обједињене наплате

 • Све услуге на једном рачуну;
 • Плаћање на једном месту;
 • Мањи трошкови платног промета;
 • Транспарентност рачуна.

Техничко управљање комерцијалним објектима

Техничко управљање комерцијалним објектима представља активности на повећању ефикасности и смањење оперативних трошкова одржавања комерцијалних објекта. Уколико се појаве кварови, долази до сметњи у функционисању објекта, а при томе често настају финансијске штете за власника и јавља се незадовољство запослених и клијената.

Комерцијалним објектима пружамо услугу управљање имовином, финансијама и одржавањем: потпуно прилагођен за различите тржишне потребе са циљем аутоматизације пословања, повећања ефикасности, ефективности и расположивости имовине, као и за унапређења анализе. Укратко, оперативни и стратешки алат за унапређење пословања, смањење трошкова и повећање прихода.

Услуге управљања комерцијалним објектима

 • Предаја и преузимање техничких посторења;
 • Текуће одржавање;
 • Управљање отклањањем сметњи;
 • Оптимализација техничких система;
 • Одржавање (преглед, сервиси, поправке);
 • Управљање гаранцијама;
 • Законски прописана испитивања;
 • Документација и извештавање.

Управљање некретнинама

Управљање некретнинама представља организационе послове на повећању ефикасности и смањењу оперативних трошкова одржавања некретнине, омогућавајући клијентима да посвете више времена на обављању својих основних активности.

Представљамо кратак преглед наших услуга на пољу управљања некретнинама и које се могу прилагодити индивидуалним захтевима:

 • Обилазак и контрола некретнине;
 • Преглед инсталација воде, струје;
 • Прикупљање поште и рачуна, њихово прослеђивање;
 • Проветравање некретнине;
 • Чување кључа и на Ваш захтев уступање гостима, пријатељима и извођачима радова;
 • Месечни извештај путем мејла о стању некретнине;
 • Друге услуге у складу са договором.

Контакт

Адреса

Генерала Владимира Кондића 5, 11041 Београд

Радно време

Понедељак - Петак 8:00 до 16:00 ч

Хитне интервенције 00-24 ч

Телефони

Пријава проблема

Хитне интервенције се пријављују искључиво позивањем контакт центра на бројеве: 011/455-66-00 и 064/0-901-901.